احتراماً،به پیوست تصویر نامه اتاق اصناف ایران به شماره 7/13/4088  مورخ 94/06/23 در خصوص ضرورت درج قیمت در مبادی تولید و نصب برچسب قیمت و نرخ نامه در مبادی عرضه با هدف کاهش تخلفات اقتصادی و جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان ارسال میگردد.مقتضی است اتحادیه های صنفی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن الصاق برچسب قیمت و نرخنامه مطابق با نوع محصولات و خدمات مورد عرضه در رسته های صنفی اقدام لازم نظارتی اعمال نمایند .

2015-10-17-1

 

Template Design:Dima Group