در راستای اجرای ماده 63 مکرر قانون وظیفه عمومی مبنی بر کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در واحد های صنفی خود بکارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و صنعت ، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی صالح معرفی میشوند .

Template Design:Dima Group