اعضاء محترم
درصورت تمایل جهت یاری به حادثه دیدگان زلزله می توانید کمکهای نقدی خود را به شماره کارت 6104337666894876 یا شماره حساب 8238326810
بنام آقایان حبیب علیمردانی و ناصر کرامت جهرمی نزد بانک ملت واریز نمائید تا نسبت به ارسال آن اقدام گردد .
با تشکر از همدردی شما عزیزان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.