پروانه کسب اجازه نامه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی از طرف اتحادیه و در صورت نبودن اتحادیه ، به تصویب مجمع امور صنفی ، صنوف تولیدی و خدمات فنی به فرد صنفی برای اداره کردن محل کسب شخصی داده می شود. در شرکت هایی که به ثبت رسیده اند پروانه به نام شرکت و در شرکت های مدنی به نام احدی از شرکا که از طرف شریک یا شرکا دیگر انتخاب و رسما معرفی می شود، با قید شرکت مدنی صادر خواهد شد .

Template Design:Dima Group